แนวข้อสอบ IELTS
และเทคนิคการทำข้อสอบ IELTSIELTS (The International English Language Testing System)
เป็นข้อสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ


ข้อสอบ IELTS เป็นออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • Academic Module ใช้เพื่อศึกษาต่อตั้งแต่ปริญญาทั้งในและต่างประเทศ
 • General Training Module ใช้เพื่อทำงานหรืออบรมงานในต่างประเทศ

ข้อสอบ IELTS (Academic Module)
การให้คะแนนมีตั้งแต่ Band 0 ถึง 9 ข้อสอบมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ

   IELTS Listening Test มีทั้งหมด 40 ข้อ 4 parts ใช้เวลาฟังประมาณ 20 นาที หลังจากที่ผู้เข้าสอบฟังเสร็จ 40 ข้อ ทางศูนย์สอบจะให้เวลาผู้เข้าสอบ 10 นาที ในการนำคำตอบที่ได้ร่างไว้ไปเขียนใน answer sheet
   IELTS Reading Test ในส่วนของ Academic Module มีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ให้เวลาทั้งหมด 60 นาที และในส่วนของ General Training Module มีทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที โดยลักษณะของคำถามจะมีเติมคำ จับคู่ย่อหน้า Heading คำถามประเภท TRUE, FALSE, NOT GIVEN และอื่นๆ
   IELTS Writing Test ให้เวลา 60 นาที แบ่งออกเป็น

 • Writing Task 1 สำหรับ Academic Module จะเป็นการบรรยายกราฟชนิดต่างๆ ส่วน General Training Module จะเป็นการเขียนจดหมาย กำหนดต้องเขียนขั้นต่ำ 150 คำขึ้นไป  สำหรับ Writing Task 1 ผู้เข้าสอบควรใช้เวลาเขียนประมาณ 20 นาที
 • Writing Task 2 ทั้ง Academic Module และ General Training Module จะเป็นการเขียน Essay กำหนดต้องเขียนขั้นต่ำ 250 คำขึ้นไป สำหรับ Writing Task 2 ผู้เข้าสอบ ควร  ใช้เวลาเขียนประมาณ 40 นาที

   IELTS Speaking Test ใช้เวลาประมาณ 15 นาที แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ

 • ถามเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันของผู้เข้าสอบ
 • ทางกรรมการจะมีบัตรคำถามมาให้ ซึ่งในบัตรคำถามจะมีคำถามย่อย 4 ข้อ ทางกรรมการจะให้เวลาผู้เข้าสอบ 1 นาทีในการบันทึกคร่าวๆ ว่าจะพูดอะไร หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าสอบ พูดโดยจับเวลาประมาณ 2 นาที

      ตัวอย่างคำถาม

 • Describe an open-air or street market which you enjoyed visiting. You should say :
 • Where the market is
 • What the market sells
 • How big the market is
 • And explain why you enjoyed visiting this market.

Credit : หนังสือ Cambridge English IELTS 9

 • เป็นคำถามประเภท Discussion Topics ถามประมาณ 3-4 ข้อ ให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์และส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่มีหัวข้อเกี่ยวโยงกับส่วนที่สอง

  ตัวอย่างเช่น

 • What do you think are the advantages of buying things from shops rather than markets
 • How does advertising influence what people choose to buy? Is this true for everyone

Credit : หนังสือ Cambridge English IELTS 9

ศูนย์สมัครสอบ IELT

 • British Council โทร 02-657-5678 (Bangkok)
 • IDP โทร 02-638-3111

ค่าสอบ IELTS

Academic Module and General Training Module  7,350 บาท

IELTS for UKVI เป็นข้อสอบ IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษ ราคา 7,990 บาท
ทั้งนี้ผู้เข้าสอบควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ส่วนผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบ 13 วัน

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

การฟัง มีทั้งสิ้น 4 parts 40 ข้อ (ให้เวลา 30 นาที) และเวลาอีก 10 นาทีตอบลง answer sheet

เทคนิคการฟัง IELTS Listening Test

 • อ่านโจทย์และขีดเส้นใต้ key words ล่วงหน้า และ- อ่านโจทย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบเติมคำ no more than …… words
 • พยายามฟังคำที่มีเหมือนกับในโจทย์ที่ให้มา ( synonym/ similar words)
 • อาจเจอหลาย accent (ต้องฝึกฟังมาหลายๆ สำเนียง)
 • ฝึกการทำสอบ : ฟัง + อ่าน + จดโน้ต ไปพร้อมๆ กัน
 • ระหว่างเปลี่ยน section ควรเช็คคำตอบ และ ดูคำถามข้อถัดไปล่วงหน้า
 • เติมคำ ระวัง grammar เช่น unit (หน่วย) เซน กิโล เติม s, es / หน่วยเงิน
 • ระวัง verb forms, spelling, plural การเติม s, es
 • หากเจอการกรอกแผนที่ให้พยายามฟังจุดเริ่มต้น turn left, turn right, corner, next, near, opposite, west, east, north, south เป็นต้น
 • ตอบผิดไม่ติดลบ ถ้าไม่รู้ควรเดา อย่าเว้นว่าง

เทคนิคการอ่าน IELTS Reading Test
สำหรับ Academic Modules มีทั้งหมด 3 เรื่อง ให้เวลา 1 ชั่วโมง (เรื่องละ 20 นาที)

 • อ่านชื่อเรื่อง
 • อ่านคำถาม ขีดเส้นใต้ key word ของคำถามนั้นๆ

ใช้เทคนิคดังต่อไปนี้

 • Prediction Skill : title subtitle
 • Skimming Skill : ไม่อ่านทุกคำ คือการอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่อง ผู้อ่านสามารถอ่านเฉพาะสองประโยคแรกและประโยคสุดท้ายของแต่ละย่อหน้า หรืออ่านแบบข้ามๆเพื่อเก็บรายละเอียดบางอย่างเท่านั้น
 • Scanning : specific information คือ การอ่านและกวาดสายตาเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเจาะจง เช่น สถานที่ วันที่ คน และอื่น ๆ

guessคำศัพท์ : เอาใจความโดยรวม

 • ขณะหาคำตอบในเนื้อเรื่องผู้อ่านควรหาคำ / ประโยคให้เหมือนกับในโจทย์ที่ให้มา ( synonym/ similar words)
 • คำถามประเภทถาม lists of heading ควรอ่านประโยคแรกของย่อหน้านั้นๆ เพื่อหา main idea ของแต่ละย่อหน้าก่อน
 • อย่าใช้เวลากับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป หากทำไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน

ข้อควรระวังในการทำ Reading คือ

 • การบริหารเวลา ควรใช้เวลา 20 นาที / 1 เรื่อง
 • อ่านโจทย์แต่ละประเภทให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบเติมคำ no more than …… words
 • อ่านโจทย์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อสอบประเภทให้เติม True , False, Yes, No, Not Given

เทคนิคการเขียน IELTS Writing Test
สำหรับ Academic Modules การเขียนแบ่งเป็น 2 tasks ให้เวลา 1 ชั่วโมง

Task 1. การเขียนบรรยาย graph / table / diagra อย่างน้อย 150 คำ ควรใช้เวลา 20 นาที

 • ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไป แต่ให้พยายามเลือกบรรยายเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น
 • ผู้เขียนควรเน้นการเขียนเชิงเปรียบเทียบข้อมูล ถ้าเป็นกราฟเส้นก็แสดงแนวโน้มขึ้นลงพร้อมเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
 • ไม่ต้องเขียนความเห็นใดๆลงไป
 • ระวังการใช้ tenses อดีต ปัจจุบัน อนาค

Task 2. การเขียน short essay (อย่างน้อย 250 คำ)

 • อย่าลืม อย่างน้อย 250 คำ ควรใช้เวลา 40 นาทีฃ
 • อ่านคำถามให้ตรงประเด็น มีคำอธิบายชัดเจน ยกตัวอย่าง และตอบให้ครบทุกคำถาม
 • พยายามใช้ linking words มาช่วยในการลำดับความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 • วางแผนก่อนเขียน
 • ควรใส่ personal experience และยกตัวอย่างประกอบการเขียนลงไป
 • ระวัง structure / วางแผน paragraph / มี introduction, body และ conclusion
 • เขียนทั้ง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แล้วสรุปว่าน้ำหนักเอนไปทางไหนมากกว่า
 • ระวังเรื่อง spelling และ พยายามใช้คำศัพท์ให้หลากหลาย
 • พยายามใช้โครงสร้างประโยคให้หลากหลาย เช่น Passive Voice, Relative Clause, Complex Sentence, Compound Sentence เป็นต้น

เทคนิคการพูด IELTS Speaking Test
พยายามพูดให้มีความคล่อง เชื่อมโยง มีตัวเชื่อม เหตุผลและตัวอย่างประกอบ

Intro & Interview (4-5 นาที)

 • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการบ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน งานอดิเรก

Individual long term (3-4 นาที)

 • อาจารย์จะเลือก topic มา 1 เรื่องให้กระดาษเพื่อร่างประมาณ 1 นาที จากนั้นจะให้พูด แบบ non-stop (speech) เป็นเวลา 2 นาที ห้ามหยุดจนกว่าอาจารย์จะบอกให้หยุดและควรตอบให้ครบ ทั้ง 4 คำถามที่ให้มาในกระดาษด้วย

Two-way discussion (4-5 นาที)

 • discuss ใน topic ต่อเนื่องจากข้อ 4.2 เป็นคำถามประเภทถามความคิดเห็น ให้ผู้สอบใส่เหตุผลและความคิดเห็นพร้อมทั้งยกตัวอย่างลงไป

หลักการให้คะแนน Speaking
ประกอบด้วย 4 ส่วน

 • Fluency Coherence : ความคล่อง และความเชื่อมโยง (ไม่พูดตะกุกตะกัก ต่อเป็นธรรมชาติ และต่อเนื่อง)
 • Lexical resource : การใช้ศัพท์ ไม่ใช้ศัพท์ที่ง่ายหรือคำซ้ำมากเกินไป (ควรใช้ศัพท์ advance บ้าง)
 • Grammatical Range and Accuracy เช่น ถาม past ตอบ past
 • Pronunciation : ต้อง stress คำให้ถูกต้อง เน้นการสื่อสารให้ถูกอารมณ์

 

 

ตารางสอบ IELTS Paper Based Test 2024

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้